Polityka prywatności

Spełniając wymagania prawne wynikające z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych Lift Service S.A. z siedzibą w Lublinie (20-722), przy ul. Roztocze 6 („ My“ lub „ Lift Service“), jako Administrator danych osobowych, gromadzi uzyskane podczas procesu zawierania  z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania Państwa Dane osobowe, w szczególności:

 • Imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 
 • W przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, dane zawarte w dokumentach finansowych.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

 • Zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, realizacji płatności, obsługi reklamacji (art. 6 pkt 1, lit. b RODO),
 • Realizacji obowiązków Lift Service przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych (art. 6 pkt 1, lit. c RODO),
 • Ochrony praw Lift Service zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych (art. 6 pkt 1, lit. f RODO),

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być jedynie podmioty przewidziane przepisami prawa,  oraz podmioty, którym Lift Service zlecił przetwarzanie danych osobowych odrębną umową powierzenia np. podmioty świadczące usługi prawne lub informatyczne (art. 8 pkt 3 RODO).

Lift Service zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Lift Service i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z zawartych umów, z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Lift Service.

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do:

 1. Żądania dostępu do Danych osobowych;
 2. Sprostowania Danych osobowych;
 3. Usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"), o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem;
 4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych;
 5. Przenoszenia Danych osobowych, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem;
 6. Sprzeciwu; w szczególnych przypadkach;
 7. Wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Lift Service S.A, pod adresem: e-mail iod@lift.pl

Tel.: 81 528-95-00
Fax: 81 528-95-70
E-mail: info@lift.pl
LIFT SERVICE S.A.
ul. Plewińskiego 22, 20-270 Lublin

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.